1 т алюминий алу шін ажетті энергия м лшері

География бойынша шпаргалкалары
1.География ;ылымы зерттейді.
В) Жерді; таби;атын, хал;ын, оны; шаруашылы;ын.
2.«География» ;;ымын енгізген
В) Эратосфен
3.География ;ылымыны; салалары.
С) Физикалы;, экономикалы;.
4.К;кжиек дегеніміз .
В) Жер бетіні; к;зге к;рінетін б;лігі.
5.Жергілікті жерді ба;дарлау . айтамыз.
А) К;кжиек т;старын табуды
6.Солт;стік ба;ыт пен жердегі затты; арасында;ы б;рыш.
Е) Азимут.
7.Азимут ;лшенетін градус аралы;ы
D) 0;-360;
8.К;кжиек т;старын аны;тайтын ;;рал
А) Т;сба;дар
9.Жер бетінде ;ашы;ты;ты ;лшеу т;сілдері.
С) Таспамен, ;лшеуіш ашамен, ;адаммен, к;з м;лшерімен
10.Масштаб дегеніміз не?
А) Жер бетінде ;лшенген ;ашы;ты;ты ;а;аз;а т;сіргенде кішірейтілгенін к;рсететін шама.
11.Жергілікті жерді; планы
D) Жер бетініѕ ќаєазєа кішірейтіліп тїсірілген нўсќасы
12.Жер бетіндегі н;ктені; м;хит немесе те;із де;гейінен бастап есептелінетін биіктік
В) Абсолюттік.
13.Горизонтальдар деп аталады.
В) План мен картада биіктіктері бірдей н;ктелерді ;осатын ;исы; сызы;тар.
14.Жер шарыны; сырт;ы ;атты тас ;абаты
С) Литосфера
15.Жерді; ішкі ;;рылысы . ;абаттарынан т;рады
Е) Жер ;ыртысы, мантия, ядро.
16.Литосфералы; та;талар жылына ;оз;алады /см/
А) 2-5 см
17.Тау жыныстарыны; т;рлері
Е) Ш;гінді, магмалы;, метаморфты;.
18.Жер ;ыртысы мен жо;ар;ы мантияда;ы кенет ы;ысу ;серінен туатын жер астыны; ;оз;алысы
В) Жер сілкіну.
19.Таулар дегеніміз .
А) Жер бетіні; жазы;тардан о;шау к;теріліп жат;ан ;атты тілімденген биік б;ліктері.
20.Жер бетіні; аз тілімденген, тегіс немесе белесті ал;абы
А) Жазы;тар.
21.Тере; м;хит т;бі ойыстары . деп аталады
В) Ш;;;ыма
22.Материктік жер ;ыртысыны; таулар астында;ы ;алы;ды;ы
Е) 70-80 км
23.Ойпаттарды; м;хит де;гейінен салыстырмалы биіктігі
А) 0 м-ден 200 м-ге дейін
24.Жанартаулар мен жер сілкінісі жиі болатын айма;
С) Материк шетіндегі таулы аудандарда
25.Жанартауды; т;бесінде пайда бол;ан ш;;;ыр
В) Кратер
26.К;пшілік жанартаулар . м;хитыны; жа;алауында
С) Тыны;
27.Екі немесе бірнеше тау жоталарыны; т;йісуі
В) Торабы
28.Орташа биіктіктегі таулар м;хит де;гейінен биікте орналас;ан
С) 1000-2000 м
29.Материктік жер ;ыртысыны; м;хитты; жер ;ыртысынан айырмасы
А) Гранитті ;абаты бар
30.Органикалы; жолмен пайда бол;ан ш;гінді жыныстар
А) Тас к;мір, шымтезек
31.Жерді; су ;абы;ы
С) Гидросфера.
32.Гидросферада;ы т;щы су м;лшері
В) 2,5%
33.Д;ниеж;зілік м;хит ;лесіне Жер бетіні; б;лігі келеді
А) 3/4 б;лігі
34.Суды; м;хиттан ;;рлы;;а ж;не ;;рлы;тан м;хит;а ;здіксіз ауысу ;рдісі.
В) Д;ниеж;зілік су айналымы.
35.Д;ниеж;зілік м;хит б;ліктері
Е) м;хиттар, те;іздер, шы;ана;тар, б;;аздар.
36.Д;ниеж;зілік м;хит суыны; ;асиеттері
С) Т;здылы; пен температура.
37.;зен барлы; салалармен бірігіп .
Е) ;зен ж;йесі
38.Жер бетіндегі су;а толы таби;и ойыс
С) К;л.
39.Д;ние ж;зіндегі е; ;лкен к;л
D) Каспий.
40.;ар жиегі немесе ;ар шекарасы деп аталады
D) ;ар жиналып, м;зды;;а айналу м;мкін болатын жо;ар;ы шекара.
41.Те;із суыны; орташа т;здылы;ы
С) 35
42.Д;ниеж;зілік м;хит суыны; беткі орташа температурасы
С) +17,5;C
43.Д;ниеж;зілік м;хитта;ы е; тере; ш;;;ыма
В) Мариан
44.Мына объектілерді; те;із сипатына с;йкес келетіні
А) Азов
45.Цунами тол;ындарыны; пайда болу себептері
С) Жер сілкінісінен
46.Толысу мен ;айтуды; пайда болу себебі
В) Жер мен Ай ;рекетінен
47.Белгілі ойпат ар;ылы суды; таби;и ;оз;алуы . деп аталады
С) ;зен
48.Амазонка ж;не Конго ;зендеріні; суы мол болып келу себебі
В) Олар жыл бойы мол жа;быр суымен ;оректенеді
49.;лемдегі е; биік Анхель (1054 м) сар;ырамасы орналас;ан ;зен
Е) Ориноко
50.Суды; т;здылы;ыны; к;п м;лшері
С) ;ызыл те;ізде
51.Таби;ат компоненттеріні; жиынты;ы
С) Таби;ат кешені
52.;;рлы;та;ы таби;ат зоналарыны; ;алыптасуына ;сер ететін жа;дайлар
А) Климатты;
53.Жер шарында;ы материктер саны
В) 6
54.Жер шары бетіні; жалпы ауданы
С) 510,2 млн км2
55.;;рлы;ты ;;райтын материктер мен аралдарды; к;лемі
В) 149,1 млн. км2
56.Д;ниеж;зілік м;хитты; жалпы ауданы
А) 361,1 млн. км2
57.Жер шарында климатты; белдеулерді; ;алыптасу . байланысты
А) Жер бетіне т;сетін к;н жылуыны; м;лшеріне.
58.Ауа массалары дегеніміз
D) Бір текті ;асиеттері бар, ;лкен к;лемдегі ауа.
59.Жер шарында;ы Б.П.Алисов ажырат;ан климатты; белдеулер саны
D) 13
60.Т;ра;ты желдерді; ;алыптасуы . байланысты
А) ;ысым белдеулеріне.
61.Ауа массаларыны; негізгі т;рлері
В) Арктикалы;, ;о;ыржай, тропиктік, экваторлы;.
62.Пассаттар дегеніміз
С) Экватор;а ;арай 30-шы ендіктердегі жо;ар;ы ;ысым белдеуінен со;атын желдер.
63.Белгілі бір жерге т;н ауа райыны; ;за; жылдар бойы ;айталанатын ;;былысы
С) Климат
64.Картада температуралары бірдей н;ктелерді ;осатын ;исы; сызы;тар
А) Изотерма
65.Картада ;ысымы бірдей н;ктелерді ;осатын сызы;тар
В) Изобара
66.Картада жауын-шашын м;лшері бірдей н;ктелерді ;осатын сызы;тар
С) Изогиета
67.Негізгі климатты; белдеулерді белгіле
С) Тропиктік, ;о;ыржай
68.;тпелі климатты; белдеулерді белгіле
D) Субарктикалы;, субтропиктік
69.Еуразияны; аралдармен ;оса есептегендегі ауданы
С) 53,3 млн км2
70.Орталы; Азия таби;атын зерттеген саяхатшылар
D) Пржевальский, Семенов, У;лиханов.
71.Евразияны; о;т;стік шеткі н;ктесі
D) Пиай м;йісі
72.Евразияны; е; биік щы;ы
В) Эверест
73.;лкен Зонд аралында;ы жанартау
Е) Кракатау
74.Евразияда к;лдерді; солт;стік-батыста жиі орналасуыны; себебі
А) М;зды;тарды; ;азу ;рекеті
75.Субэкваторлы; климатты; белдеуде орналас;ан зона
С) Саванналар мен ыл;алды ормандар
76.Солт;стік Американы; ауданы ж;нінен алатын орны
С) 3
77.Алясканы ашып, зерттеуге ;лес ;ос;ан орыс саяхатшылары
D) Беринг, Чириков.
78.Солт;стік Американы; т;бектерін к;рсет
В) Аляска, Калифорния, Лабрадор, Флорида.
79.Солт;стік Америкада;ы е; суы мол ;зен
А) Миссисипи.
80.Солт;стік Америкада к;лдер жиі орналас;ан б;лік.
В) Солт;стік.
81.Солт;стік Америкада “прерий” деп атайды
D) Биік ш;птерден т;ратын далаларды.
82.Солт;стік Американы; о;т;стік жа;алауында;ы е; ірі шы;ана;
В) Мексика
83.Ниагара сар;ырамасы . к;лдеріні; аралы;ында орналас;ан
D) Эри ж;не Онтарио
84.А;Ш аума;ында 1872 жылы ;йымдастырыл;ан д;ние ж;зіндегі ал;аш;ы ;лтты; саяба;
В) Йеллоустоун
85.Африка жа;алауын м;хит шайып жатыр?
В) 2
86.Африка материгіндегі е; ежелгі мемлекет
В) Египет
87.Конго ;зеніні; алабы орналас;ан климатты; белдеу
В) Экваторлы;
88.Африканы; е; биік н;ктесі
С) Килиманджаро
89.Африкада;ы жер ;ыртысыны; е; ірі жары;ы ;тетін ауданы
А) Шы;ыс Африка таулы ;ыраты
90.Секретарь ;;сы тіршілік ететін зона
А) Саванналар
91.Африканы; е; биік н;ктесіні; биіктігі /м/
А) 5895
92.Африкада;ы жауын-шашынны; е; к;п жауатын жері
D) Гвинея шы;ана;ы жа;алауы
93.Африканы; о;т;стік-батысында;ы жа;алы; ш;л
С) Намиб
94.Африканы; ауыл шаруашылы;ына ;олайлы таби;ат зонасы
Е) ;атты жапыра;ты ормандар
95.Экваторлы; ормандарды; бойы аласа адамдары
В) Пигмейлер
96.Солт;стік Африканы; е; бойша; адамдары
Е) Тутси мен химилер
97.Африкада;ы ХХ ;асырды; басында;ы т;уелсіз елдер
С) Либерия, Эфиопия
98.Африкада;ы е; жо;ары дамы;ан ел
D) ОАР
99.ОАР аума;ында;ы ірі ;лтты; парк
А) Крюгер
100.Африка жа;алауын м;хит шайып жатыр?
В) 2
101.Африка материгіндегі е; ежелгі мемлекет
В) Египет
102.Конго ;зеніні; алабы орналас;ан климатты; белдеу
В) Экваторлы;
103.Африканы; е; биік н;ктесі
С) Килиманджаро
104.Африкада;ы жер ;ыртысыны; е; ірі жары;ы ;тетін ауданы
А) Шы;ыс Африка таулы ;ыраты
105.Секретарь ;;сы тіршілік ететін зона
А) Саванналар
106.Африканы; е; биік н;ктесіні; биіктігі /м/
А) 5895
107.Африкада;ы жауын-шашынны; е; к;п жауатын жері
D) Гвинея шы;ана;ы жа;алауы
108.Африканы; о;т;стік-батысында;ы жа;алы; ш;л
С) Намиб
109.Африканы; ауыл шаруашылы;ына ;олайлы таби;ат зонасы
Е) ;атты жапыра;ты ормандар
110.Экваторлы; ормандарды; бойы аласа адамдары
В) Пигмейлер
111.Солт;стік Африканы; е; бойша; адамдары
Е) Тутси мен химилер
112.Африкада;ы ХХ ;асырды; басында;ы т;уелсіз елдер
С) Либерия, Эфиопия
113.Африкада;ы е; жо;ары дамы;ан ел
D) ОАР
114.ОАР аума;ында;ы ірі ;лтты; парк
А) Крюгер
115.М;хит аралдарыны; таби;аты мен хал;ы ж;нінде ;ылыми е;бектер жазып ;алдыр;ан ;алым
С) Н. Н. Миклухо Маклай
116.Тыны; м;хитыны; ауданы /млн.км2 /
D) 178,6
117. «;ара аралдар» атауы т;н аралдар тобы
В) Меланезия
118.Жер шарында;ы е; ірі маржан т;зінділері
С) ;лкен Тос;ауыл рифі
119.М;хит аралдарында;ы е; ірі, жа;сы дамы;ан ел
В) Жа;а Зеландия
120.;аза;стан орналас;ан материк
В) Еуразия
121.;аза;стан Республикасыны; аума;ы
С) 2,7млн. км2.
122.Д;ниені; екі б;лігінде орналас;ан ;аза;стан облыстары
С) Атырау, Батыс ;аза;стан
123.;аза;стан Республикасыны; физикалы; географиялы; орны аны;тайды.
А) Таби;ат жа;дайларын.
124.Те;ізге шы;атын жолы бар ;аза;станмен шектесетін мемлекеттер
В) ;ытай, Ресей
125.;аза;станмен шы;ысында шектесетін мемлекет
В) ;ытай
126.;аза;стан мен ;ытай арасында;ы шекара ;зынды;ы
С) 1460 км
127.;аза;стан аума;ыны; батыстан шы;ыс;а дейінгі ;зынды;ы
D) 3000 км
128.;аза;стан аума;ыны; солт;стіктен о;т;стікке дейінгі ;зынды;ы
С) 1600 км
129.;аза;станда;ы е; биік тау
С) Хан-Т;;ірі.
130.Хан-Т;;ірі шы;ыны; биіктігі
В) 6995м.
131.;ара;ия ойысы . орналас;ан
С) Ма;;ыстау т;бегінде.
132.Жер бедеріні; басты ерекшелігін к;руге болады
С) Физикалы; картадан.
133.Республика аума;ыны; м;хит де;гейінен е; т;мен орналас;ан айма;ы
С) Каспий ма;ы ойпаты
134.;аза;станда;ы жер бетіні; биік таулы айма;ы
А) Шы;ыс ж;не о;т;стік-шы;ыс б;лігі
135.;аза;стан аума;ыны; 10% жерін алып жат;ан жер бедері
С) Биік таулар
136.Батыс Сібір жазы;ыны; ;аза;стан аума;ына кіретін б;лігі
В) О;т;стігі
137.;аза;станны; о;т;стігіндегі жазы;
А) Т;ран
138.Батыс Сібір мен Т;ран ойпатын жал;астырып жат;ан ;олаты
В) Тор;ай
139.Каспий ма;ы ойпаты мен М;;алжар тауы аралы;ында;ы ;стірт
D) Жем
140.;аза;станны; аласа таулы ;лкелері
С) Сарыар;а, М;;алжар, Ма;;ыстау
141.;аза;станны; биік таулары
D) Тянь-Шань, Жо;;ар Алатауы, Алтай
142.Пайдалы ;азбалар . топ;а б;лінеді
С) 3.
143. к;мір бассейнінде к;мір ашы; ;діспен ;азып алынады
В) Екібаст;з.
144.Темір рудасын ;ндіретін негізгі кен орындары.
В) Соколов-Сарыбай,;ашар,Лисаковск.
145.Ш;гінді жыныстардан пайда бол;ан темір кен орындары
Е) ;йет, Лисаков
146.Фосфорит рудасы ;ндірілетін тау жоталары
С) М;;алжар, ;аратау.
147.;аза;станда алюминийді; негізгі шикізаты
D) Боксит
148.;аза;станда;ы хромит кен орындары
D) Кемпірсай, Д;;
149.;аза;стан ;зендері алаптарына жатады
D) Солт;стік М;зды м;хит, ішкі а;ынсыз
150.;аза;станда ;зынды;ы 1000 км-ден асатын ;зендер саны
D) 7.
151.;аза;станны; су энергетикалы; ресурс;а бай ;зені
С) Ертіс
152.Бал;аш-Алак;л алабыны; ;зендері
D) Іле,;аратал
153.;аза;стан аума;ында ірілі-;са;ты . к;л бар
С) 48 мы;
154.;аза;станны; басты ;алды; к;лдері
Е) Каспий, Арал
155.;аза;станда ;азіргі м;зды;тар тарал;ан аудандар
А) Шы;ыс ж;не о;т;стік-шы;ыс
156.;аза;стан аума;ы таби;ат зоналарында орналас;ан
D) Орманды дала, дала, ш;лейт, ш;л
157.Орманды дала зонасында ;сетін а;аштар
С) ;айы;, к;ктерек
158.;аза;стан аума;ыны; % дала зонасы алып жатыр
D) 29
159.Ш;лейт зонасыны; негізгі топыра;ы
D) Ашы; ;ара ;о;ыр
160.;аза;стан аума;ыны; 44%-н алып жат;ан таби;ат зонасы
D) Ш;л
161.;аза;станда;ы ;оры;тар саны
D) 9
162.;аза;станны; «;ызыл кітабы» жары;;а шы;;ан жыл
А) 1978.
163.;аза;станда;ы сулы-батпа;ты-ш;лді ландшафт
Е) ;ор;алжын
164.;аза;станны; негізгі таби;и байлы;тары
Е) Минералды; ресурстар
165. ;ндірісте тікелей пайдаланылады
С) Пайдалы ;азбалар
166.Сар;ылмайтын таби;и ресурстар
D) К;н энергиясы
167.;алпына келмейтін таби;и ресурстар
А) Пайдалы ;азбалар
168.;аза;станны; пайдалы ;азбаларыны; экономикалы; т;р;ыдан басымдылы;ы
D) Жер бетіне жа;ын ж;не ;олайлы кешенді т;рде игерілуі
169.М;най кен орындары
А) Доссор, Те;із
170.;аза;станда ауыл шаруашылы;ына жарамды жерлерді; к;п б;лігі
А) Жайылым жерлер
171. Отын-энергетика кешеніні; салалары
С) Отын, энергетика
172.;аза;станда;ы негізгі отын базасы
С) ;ара;анды алабы
173.;аза;станда;ы е; ал;аш;ы игерілген м;най кен орны
Е) Доссор
174.;аза;станда м;най ;;деу зауыттары орналас;ан ;алалар
С) Атырауда, Шымкентте, Павлодарда
175. ;зіндік ;;ны е; арзан к;мір алабы
С) Екібаст;з
176.;аза;станда е; ірі МАЭС орналас;ан ;ала
Е) Екібаст;з
177.;аза;станны; ірі су электр станциясы
D) Б;;тырма
178.К;мірді шахталы; ;діспен ;ндіретін алап
А) ;ара;анды
179.;лемдік нары;та;ы стратегиялы; шикізат
В) М;най
180.Ауыл шаруашылы;ы машиналарын жасау;а мамандандырыл;ан ;алалар
А) Астана, Павлодар
181.Электро жабды;тарын жасау орталы;тары
В) А;т;бе, Талды;ор;ан
182.;аза;станны; машина жасау кешені
А) Кешенді сала
183.Трактор шы;аратын зауыт орналас;ан ;ала.
В) Павлодар
184.;;рылыста;ы байланыстырушы материал
В) Цемент
185.Цемент зауыттарын орналаластыруды; негізгі факторлары
В) Шикізат
186.Ірі цемент зауыттарыны; Шымкент пен Семейде орналасуында;ы басты фактор
В) ;к тастар мен цементті саз балшы;тар;а жа;ын
187.;;рылыс материалдарыны; негізгісі
А) Бетон, темір-бетон
188.Же;іл ;нерк;сіптегі басты сала
А) То;ыма
189.Тама; ;нерк;сібін орналастыруды; негізгі факторлары
В) Шикізат ж;не т;тынушы
190.Ауыл шаруашылы;ы шикізатын ;;деуші ;нерк;сіп саласы
С) Тама;
191.Ірі же;іл ;нерк;сіп орталы;тары
В) Алматы, Шымкент
192.Орталы; экономикалы; ауданда жа;сы дамы;ан ;нерк;сіп саласы
В) К;мір ж;не металлургия
193.Шы;ыс ;аза;станда;ы е; мол кенді пайдалы ;азба
С) Полиметал
194.Солт;стік ;аза;станда ;сірілетін негізгі да;ыл
А) Бидай
195.О;т;стік ;аза;станда;ы мал шаруашылы;ыны; жетекші саласы
А) ;ой ж;не ірі ;ара мал
196.Беларусь Республикасыны; машина жасау ;нерк;сібі мамандан;ан
С) Автомобиль жасау;а
197.Украинада;ы е; ірі ;ара металлургия орталы;ы
В) Донецк, Кривой Рог, Запорожье
198.;уе к;лігі е; к;шті дамы;ан ел
D) А;Ш
199.Те;із жолыны; ежелден дамы;ан ауданы
С) Атлант м;хиты
200.Урбандалу де;гейі к;рсетеді
А) Халы;ты; жалпы санында;ы ;ала хал;ыны; ;лесін
201.Саны жа;ынан к;п тіл семьясы
D) ;нді-еуропалы;
202.;аза;станда;ы ж;к айналымыны; жетекші т;рі
В) Теміржол
203.К;лікті; маусымды т;рі
D) ;зен
204.;аза;стан жеріні; к;п б;лігі . ма;сатта пайдаланылады
В) Ауыл шаруашылы;ына
205.;аза;станда;ы егіншілікті; басты саласы
В) Д;нді да;ылдар
206.Республикада ;сірілетін ма;ызды техникалы; да;ылдар
А) Ма;та, ;ант ;ызылшасы
207.Кен-химия ;нерк;сібіні; орталы;тары
В) ;аратау, Жа;атас
208.;аза;станда;ы негізгі химияны; басты ;ндірісі
В) Минералды ты;айт;ыштар
209.Фосфор ты;айт;ыштары ;ндірісіні; орталы;тары
С) Тараз, Ал;а
210.Тараз ж;не Ал;а суперфосфат зауыттарыны; орналасуында;ы басты факторлар
А) Жо;ары сапалы фосфорит шикізаты
211.Синтекикалы; каучук зауыты орналас;ан
С) Теміртауда
212.;ара металлургия;а ;ажетті шикізат
С) Темір кені
213.Толы; циклді комбинат орналас;ан ;ала
D) Теміртау
214.А;су ;аласында . орналас;ан
С) Ферро;орытпа зауыты
215.;аза;станда;ы мысты; е; к;п мол ;оры
С) Шы;ыс пен Орталы;та
216.;аза;станда;ы титан-магний ;нер к;сібіні; орталы;ы.
В) ;скемен
217.Алюминий алу ;шін ;ажетті шикізат
С) Боксит
218.Энергияны к;п ;ажет ететін т;сті металлургия саласы
А) Алюминий
219.Алюминй ;ндірісіні; Павлодарда орналасуыны; себебі
А) Су ж;не энергия к;зіне жа;ын
220.1999 жыл;ы дерек бойынша ;аза;стан хал;ыны; саны (мы; адам)
А) 14953
221.Халы; саны туралы на;ты м;ліметті береді
В) Халы; сана;ы
222. Халы;ты; механикалы; ;оз;алысы дегеніміз.
С) Миграция
223.;аза;ты; демограф-;алымы
D) М. Т;тімов
224.;аза;станда;ы еркектер ;шін е;бекке ;абілетті жас шегі
D) 16-63
225.;аза;стан хал;ыны; орташа ты;ызды;ы /1 шаршы км/
В) 5,5 адам
226.Халы;ты; таби;и ;суі
А) 1000 адам;а ша;;анда;ы туу мен ;лгендер ара;атынасы
227.;аза;стан хал;ыны; орташа ты;ызды;ы басым жер
В) Солт;стіктегі егіншілік аудандар ж;не о;т;стіктегі тау б;ктерлері
228.;аза;станны; экономикалы;-географиялы; жа;дайыны; ;олайсыз жа;ы
D) ;;рлы; ішілік
229.;аза;станда;ы облыстар саны
С) 14
230.;аза;станны; ;кімшілікке б;лінуіні; е; жо;ар;ысы
А) Облыс
231.Республикалы; д;режедегі ;алалар
D) Алматы, Астана
232.;аза;стан Каспий те;ізі ар;ылы шектесетін ел
В) Иран
233.;аза;станмен шекарасы е; ;зын ел
А) Ресей
234.Таби;ат ерекшеліктеріне байланысты ;аза;стан аума;ы таби;ат аудандарына б;лінеді
D) 9.
235.Каспий ма;ы ойпаты кіретін жазы;
А) Шы;ыс Еуропа
236.;аза;станны; о;т;стігін батысынан шы;ысына дейін алып жат;ан жазы;
D) Т;ран
237.Солт;стік ;аза; жазы;ыны; е; ірі ;зені
D) Ертіс
238.Сарыар;аны; е; биік тауы
В) ;ызыларай
239.М;;алжар таулары пайда болды
А) Герцин ;атпарлы;ында
240.Алтайды; ;аза;станды; б;лігіні; климаты
С) ;о;ыржай континентті
241.Топыра;тану ;ылымыны; негізін салушы ;алым
В) В.Докучаев
242.Су, ауа, жылу, ;сімдік ж;не тірі а;заларды; н;тижесінде жер ;ыртысыны; беткі ;абатында пайда бол;ан таби;и ;;рылым
С) Топыра;
243.;ара топыра;ты зона ;аза;станны; айма;ында тара;ан
А) Солт;стік
244.Топыра; эрозиясы т;рлеріні; саны
В) 2
245.;аза;станны; климаты.
В) Ш;;ыл континентті.
246.;аза;стан аума;ына ;сер ететін негізгі ауа массалары
С) Арктикалы;, ;о;ыржай, тропиктік
247.;аза;стан климатыны; ш;;ыл континенттілігіні; себебі
С) М;хиттардан алыс орналасуынан
248.;аза;стан аума;ы орналас;ан климатты; белдеу.
D) ;о;ыржай.
249.;аза;станда;ы жауын-шашын мол т;сетін жер.
D) Кіші ;лбі ;зеніні; жо;ар;ы а;ысы.
250.Ебі ж;не Сай;ын желі со;атын жер
С) Жо;;ар ;а;пасы.
251.;аза;стан;а жауын-шашын ;келетін ауа массасы
С) Атлант м;хитынан келетін ауа массасы
252.;аза;станны; солт;стігіндегі ;а;тарды; орташа температурасы
D) -19;C
253.;аза;станда жауын-шашынны; е; к;п т;сетін жері
С) Батыс Алтай
254.;ылымда тау жынысыны; жасын аны;тау ;дістері
А) Салыстырмалы,абсолюттік.
255.;аза;стан жеріндегі е; ал;аш;ы тау жасалуды; басталуы
В) Каледон тау жасалуында
256.Сейсмология ;ылымы зерттейді
А) Жер сілкінуді
257.Протерозой эрасынан кейінгі эра
С) Палеозой
258.Кайнозой эрасыны; д;уірлері
С) Палеоген, неоген, т;рттік
259.Каледон тау т;зілісі ж;рген д;уірлер
А) Силур, девон
260.Тектоникалы; ж;не ;олды; процестерді; болу т;рі
D) Жер сілкіну, желді; ;рекеті
261.Алматы ;аласында к;ші 10 баллды; жер сілкінісі бол;ан жыл
А) 1887 ж.
262.М;зды;тарды; еруінен, ;за; жауатын н;сер жа;бырдан болатын апатты жа;дай
В) Сел тас;ыны
263.;аза; жері туралы ерте кездегі географиялы; ма;л;маттарды е;бектерінен кездестіреміз.
А) Птоломейді;,Геродотты;.
264.;аза; жерін зерттеген орыс ;алымдары
А) П.П.Семенов-Тянь-Шанский,Н.Потанин,Н.Обручев,И.Мушкетов..
265.;.С;тпаев аш;ан кен орындары
А) ;арса;пай, Жезді, ;ия;ты
266.ХVII ;асырда;ы ;аза;стан жері т;сірілген карта
D) «Сібірді; сызба кітабы» атласында
267.Арал те;ізін ал;аш зерттеген ;алым
D) Л. Берг
268.Академик ;. С;тбаевты; зерттеген аума;тары
В) Орталы; ;аза;стан
269.Тянь-Шань тауларын зерттеген ;алым
В) П.П Тян- Шанский
270.Іле Алатауы мен Жо;;ар Алатауын зерттеген ;алым
А) Ш. У;лиханов
271.Орталы; ;аза;станда;ы мыс кен орнын аш;ан
С) ;. С;тбаев
272.Хант;;ірі шы;ына дейін бар;ан зерттеуші
А) П.П Семенов-Тяншанский
273.;. Жалайриды; географиялы; мазм;нда;ы кітабы
А) «Жылнамалар жиынты;ы»
274.Антарктида материгіні; ашыл;ан жылы
В) 1820
275.Антрактиданы аш;ан саяхатшылар
Е) Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев
276.Антарктида «ш;раттары» деп аталады
В) Жазда м;з жамыл;ысы болмайтын жерлерді
277Халы;аралы; геофизикалы; жыл
В) 1957-1958
278.Антарктида жа;алауында;ы ;;сты; ерекше т;рі
D) Пингвин
279.Антарктида климатына т;н басты ерекшелік
А) Жердегі е; суы; материк.
280.Жер шарында;ы е; кіші материк
Е) Австралия
281.Аустралияны; е; ;;р;а; материк деп аталуы
А) 2/3 б;лігін ш;лдер алып жатуы
282.Аустралияны; е; биік н;ктесі
С) Косцюшко тауы
283.Аустралияны; . тас к;мірді; ірі кен орындары шо;ырлан;ан
В) О;т;стік-шы;ысында
284.Аустралияда;ы жаз айлары аралы;ы
С) Желто;сан-а;пан аралы;ы
285.Аустралияда;ы уа;ытша кеуіп ;алатын ;зен арналары
В) Криктер
286.Скрэб . таби;ат зонасына т;н
Е) Тропиктік ш;л ж;не ш;лейттер
287.Аустралияны; байыр;ы хал;ы
С) Аборигендер
288.Аустралияда халы;ты; ты;ыз ;оныстан;ан айма;ы
С) Шы;ысы
289.Австралияны; органикалы; д;ниесіні; ерекше болу себебі:
С) Материкті; бас;а материктерден ерте пайда бол;ан
290.О;т;стік Американы; аралдармен ;оса ауданыны; к;лемі
В) 18,3 млн км2
291.XVIII ;. со;ы мен XIX басында О;т;стік Американы зерттеген неміс ;алымы
С) А.Гумбольдт
292.Батыс Жарты шарды; е; биік н;ктесі
В) Аконкагуа
293.Жапыра;ыны; диаметрі 2 м-ге жететін ;сімдік
Е) Виктория-регия
294.Льянос — б;л
D) Ориноко саваннасы
295.Кампос — б;л
Е) Бразилия саваннасы
296.Маракайбо атауыны; О;т;стік Америкада;ы географиялы; объектіге ;атысы
В) К;л
297.О;т;стік Америка жа;алауында;ы е; ірі арал
В) Отты Жер.
298.О;т;стік Америкада;ы ж;не жер шарында;ы е; ірі ойпат
В) Амазанка
299.Амазонканы; жыл бойы суыны; мол болу себебі
D) Экватор айма;ында а;ып жатыр.
300.О;т;стік Америкада “сельвас” деп атайды
D) ;алы; ормандарды.
301.Температура жа;дайы, ыл;алдылы;ы, топыра;ы, ;сімдіктер мен жануарлары бір-бірімен байланыс;ан ірі таби;ат кешені
D) Таби;ат зонасы.
302.Тауларда;ы таби;ат зонасыны; алмасуы . деп аталады
А) Биіктік белдеулік
303.Тауда;ы биіктік белдеулерді; саны . байланысты
Е) Тауды; георграфиялы; орны мен биіктігіне
304.М;хит суыны; басты ;асиеттері
В) Температурасы мен т;здылы;ы
305.М;хит суыны; т;здылы;ы дегеніміз
В) 1 л суда еріген т;зды; м;лшері
306.М;хит суыны; орташа т;здылы;ы /% есебімен/
С) 35
307.М;хит суыны; ;ату температурасы
С) -2°
308.Д;ниеж;зілік м;хитты; м;здар басып жат;ан ауданы
С) 15%
309.Су массалары дегеніміз
А) М;хит суыны; зор к;лемді алып жат;ан б;лігі
310.Д;ние ж;зіндегі е; ;уатты жылы а;ыс
В) Гольфстрим
311.Д;ниеж;зілік м;хитты; балы;;а е; бай ауданы
D) ;о;ыржай ендіктер
312.Жер ;ыртысыны; т;рлері
С) Материктік ж;не м;хитты;.
313.Литосфералы; та;таларды; ;алы;ды;ы шамамен
D) 60-100 км
314.Жер ;ыртысыны; тегістелген, т;ра;ты б;ліктері
В) Платформалар.
315.Ежелгі платформаларды; ;атты кристалды жыныстарыны; жер бетіне шы;ып жат;ан б;лігі
С) ;ал;ан
316.Платформаларды; ш;гінді жыныстар жауып жат;ан б;лігі
А) Та;та
317.Жер ;ыртысыны; ;оз;алмалы белдеулері
В) Геосинклиналь
318.Пішіні, к;лемі, жасы, биіктігі бойынша жер бетіні; сипаты
В) Жер бедері
319.Жер бедері дегеніміз
А) Жер бетіні; ойлы-;ырлы сипаты
320.М;хит табаныны; е; басты ерекшелігі . болуы
С) Су асты жоталарыны;
321.Жер бетіндегі адамзат . н;сілге б;лінеді
С) 3
322.Н;сілдік белгілерді; ;алыптасу себебі
А) Таби;ат жа;дайлары
323.Б;; н;сілдік кемсітушілікті жою ж;нінде ;арар ;абылда;ан жылы
С) 1965 ж.
324.Биосфера географиялыќ ќабыќтыѕ . бґлігі боп саналады.
С) Адамдар мекен ететін
325.Барлы; ;абаттарды ;осатын жер ;абы;ы
В) Биосфера
326.Жерді; тіршілік ;шін ма;ызы зор ;абаты
С) Тропосфера
327.Бір текті жа;дайлы аума;та тіршілік ететін ;сімдіктер мен жануарларды; жиынты;ы
В) Биоценоз
328.«Экология» ;;ымын енгізген
В) Э. Геккель
329.;;нарлы топыра;ымен ерекшеленетін таби;ат зонасы
D) Дала
330.Тізеден келетін ормандар кездесетін зона
С) Тундра
331.;алпына келмейтін таби;ат ресурсы
А) Минералды
332.Жерді; газ т;різдес ;абы;ы
А) Атмосфера.
333.Атмосфера ;абаттары
В) Тропосфера, стратосфера, атмосфераны; жо;ар;ы ;абаты.
334.Ауаны; жер бетіне т;сіретін салма;ы
D) Атмосфералы; ;ысым.
335.Атмосфераны; т;менгі ;абаты
А) Тропосфера.
336.Атмосфералы; ;ысымды ;лшейтін ;;рал
D) Барометр.
337.Т;улік ішіндегі е; жо;ар;ы ж;не е; т;менгі температура арасында;ы айырмашылы;
В) Температура ауыт;уыны; т;уліктік амплитудасы.
338.Жел дегеніміз .
С) Ауаны; горизонталь ба;ытта орын ауыстыруы.
339.Ауа-райыны; негізгі элементтері
А) Температура, ыл;алдылы;, атмосфералы; ;ысым.
340.О;т;стік ж;не солт;стік жарты шар;а к;н с;улесі бірдей т;седі
С) 23 ;ырк;йек ж;не 22 наурызда.
341.Грек тілінен «климат» с;зіні; ма;ынасы
С) Жер бетіне к;н с;улесіні; е;істігі
342.Желді; со;у себебі
Е) ;ысымны; айырмасынан
343.Атмосферада;ы 80% ауа массасы кездеседі
С) Тропосферада
344.Т;улік ішінде ба;ытын ;згертіп т;ратын жел
А) Бриз
345.К;дізгі бризді; со;у ба;ыты
В) Те;ізден ;;рлы;;а
346.Тауда 1км-ге к;терілген сайын температура т;мендейді
Е) 6;С
347.1 км-ге к;терілген сайын ауа ;ысымы т;мендейді:
Е) 100 мм сынап ба;анына
348.Жерді; е; ысты; белдеуі тропиктер арасында орналасуыны; себебі
В) К;н д;л т;беде ;за; ж;не ауаны; жо;ары ;оз;алысы болады
349.Те;іздік ауа массаны; континенттік ауа массасынан айырмасы
D) Ауа ыл;алы мол
350.Жер бетіндегі е; жо;ары температура бай;алатын климат белдеуі
С) Тропиктік
351.Тропиктік белдеулерде материктерді; батыс жа;алауында ;тетін суы; а;ыстар ;сері
В) Жауын-шашынны; пайда болуына кері ;сер етеді
352.;о;ыржай белдеуде ауа температурасыны; т;уліктік ауыт;уы к;п мезгіл
С) Жаз
353.Желді; ба;ыты мен к;шін аны;тайтын ;;рал
D) Флюгер
354.Жер бетіндегі негізгі климатты; белдеулер саны
А) 4
355.Жерді; на;ты ;лгісі.
С) Глобус.
356.Географиялы; карта дегеніміз.
А) Жер бетіні; белгілі масштаб бойынша жазы;ты;та шартты белгілермен кескінделуі.
357.Экватор;а с;йкес келетін жауапты аны;та.
А) Б;л е; ;зын параллель.
358.Глобус пен карта бетіндегі экватор;а параллель ж;ргізілген сызы;тар.
D) Параллельдер.
359.Географилы; ендік деп атаймыз.
С) Экватордан белгілі бір жерге дейінгі градус есебімен алын;ан ;ашы;ты;ты.
360.Меридиандар мен параллель сызы;тарыны; ;иылысуынан пайда болады.
С) Градус торы.
361.Мазм;нына ;арай карталар . топ;а б;лінеді
В) 2
362.Карталар масштабына . болып б;лінеді.
Е) ;са;, орташа, ірі.
363.Е; ірі масштабты к;рсет
Е) 1:10
364.Географиялы; картадан ;;рлы;ты; биіктігін ж;не м;хитты; тере;дігін аны;тау;а болады
С) Биіктік пен шкалалар к;мегімен.
365.0; ендік пен 0; бойлы; координаталарында орналас;ан
В) Атлант м;хиты.
366.Жер К;ннен . орналас;ан?
С) 3-ші
367.Жерді; шар т;різдес болуыны; географиялы; м;ні.
А) К;н с;улелері ;ркелкі таралады.
368.Жер бетінде жыл маусымдарыны; ауысу себебі.
D) К;н с;улесіні; т;су б;рышы мен т;су уа;ытыны; ;за;ты;ы.
369.Жер ;з білігін айналып ;теді
D) 24 са;атта
370.Жерді; білігі орбита ке;істігіне орналас;ан
D) 66,5;
371.О;т;стік жарты шарда жаз айлары
С) Желто;сан, ;а;тар, а;пан
372.Жер бетіні; таби;аты,хал;ы,оны; шаруашылы; ;рекеті туралы ;ылым:
C) География
373.Грек тілінен аудар;анда «география» с;зіні; ма;ынасы:
D) Жерді сипаттап жазу
374.Д;ние ж;зін ал;аш рет айналып шы;;ан саяхатшы:
D) Ф.Магеллан
375.«;лы географиялы; ашулар» заманы:
B) ХV;.ая;ы–ХVІІ;.ортасы
376.Христофор Колумб экспедиция баста;ан жыл:
C) 1492
377.Беларусь Республикасыны; ;нерк;сіп саласыны; мамандануы:
B) Машина жасау, химия ;ндірісі
378.Беларусь жері ар;ылы ;тетін м;най ;;быры:
C) Досты;
379.Украина ;нерк;сібіні; басты саласы:
C) Отын-энергетика
380.Украина астанасы:
B) Киев
381.Украинаны; к;мір кен орны:
E) Донецк
382.Украинаны; к;лік ж;йесіні; е; басты т;рі:
D) Темір жол
383.Молдова т;мендегі ;зендер аралы;ында орналас;ан:
A) Прут, Днестр
384.Молдованы; астанасы:
B) Кишинев
385.Молдовада ;ант шы;аратын зауыт бар ;ала:
B) Рыбницы
386.К;кжиек т;старыны; ба;ыттары:
D) Румб
387.Жердегі белгілі бір зат пен солт;стік ба;ыт арасында;ы б;рыш:
E) Азимут
388.270; азимут;а с;йкес келетін к;кжиек т;сі:
C) Батыс
389.Шы;ыс ба;ытына с;йкес келетін азимут:
B) 90;
390.1 см–100 м масштабы:
B) Атаулы
391.Жерде ;р т;рлі ба;ытты; азимутын аны;тайтын аспап:
C) Т;сба;ар
392.Жер бетіне шы;ып т;гілген магма:
D) Лава
393.Мезгіл-мезгіл ысты; су мен бу шапшып т;ратын ;айнар:
B) Гейзер
394.Орташа биіктегі тау:
C) Карпат
395.Абсолют биіктігі 500м асатын жазы;:
C) Таулы ;стірт
396.Магмалы; тау жыныс:
B) Базальт
397.Жерді; е; ортасында орналас;ан:
C) Ядро
398.Б;рын те;із т;бі болып, кейін к;терілуді; н;тижесінде пайда бол;ан жазы;тар:
D) Ал;аш;ы жазы;тар
399.Жылы ж;не суы; а;ыстарды; пайда болу себебі:
B) Т;ра;ты желдер
400.Екі жа;ынан материктерді; немесе аралдарды; жа;алары шектеп т;р;ан енсіз су айдыны:
E) Б;;аз
401.;зенні; а;ып шы;атын жері:
C) Бастауы
402.А;;арды; ;зен тасы;анда су басатын б;лігі:
C) Жайылма
403.;зендегі су де;гейіні; кенет к;терілуі:
D) Тас;ын
404.К;лемі ж;нінен екінші материк:
D) Африка
405.Е; ежелгі бір т;тас материк:
C) Пангея
406.Жа;а Зеландияны аш;ан саяхатшылар:
A) Дж. Кук, Абель Тасман
407.М;хитты; аралдарды; таби;аты мен хал;ын зерттеген саяхатшы:
A) Н.Н. Миклухо-Маклай
408.Евразияны; шы;ыс шеткі н;ктесі:
B) Дежнева
409.;ытай тілінен аудар;анда “сары” деген ма;ынаны білдіретін ;зен:
B) Хуанхэ
410.Еуразияда;ы е; биік с;нбеген жанартау:
A) Ключи шо;ысы
411.Жер шарында;ы е; тере; к;л:
D) Байкал
412.Шри-Ланка аралында ;ндірілетін асыл тастар:
C) Сапфир
413.;ысы ж;мса;,;а;тарды; орташа температурасы 0;С-тан жо;ары,ауа райы ;;былмалы болатын климатты; белдеу:
D) ;о;ыржай те;іздік
414.;ара;ай,шырша,май;ара;ай ;сетін таби;ат зонасы:
B) Тайга
415.Д;ние ж;зіндегі е; ;лкен арал:
D)Гренландия
416.Ньюфаунленд аралы мен Лабрадор т;бегі жа;алауын аш;ан:
C)Джон Кабот
417.Арктикалы; ауа массаларыны; материкті; ішкі б;лігіне тере; бойлай ену себебі:
E)Материкті; солт;стігінде тауды; болмауы
418.Кордильер тау ж;йесіні; пайда болу себебі:
C)Литосфералы; та;таларды; со;ты;ысуы
419.Екі материкте орналас;ан Африка мемлекеті:
A) Египет
420.К;лемі ж;нінен Африкадан ;лкен материк:
C) Евразия
421.Альпі мен Гималай тауларымен бір мезгілде ;алыптас;ан Африканы; таулары:
B) Атлас таулары
422.Африканы; жанартаулар к;п орналас;ан айма;ы:
A) Шы;ыс Африка таулары
423.Африкада биік, ;рі ;зын тау тізбектеріні; болмауы:
D) Ежелгі платформада орналас;ан
424.Африкада суы; а;ыстар . септігін тигізеді:
B) Жауын-шашынны; азаюына
425.Африка елдері:
B) Судан, Камерун, Либерия
426.Жа;а Зеландияны; астанасы:
D) Веллингтон
427.Тыны; м;хитында;ы е; тере; жер:
D) Мариан ш;;;ымасы
428.Тыны; м;хитында;ы е; ;лкен жанартаулы; аралдар:
C) Гавай
429.Жа;а Гвинея аралыны; байыр;ы т;р;ындары:
A) Папуастар
430.;аза;станмен о;т;стігінде шектесетін елдер:
D) ;ыр;ызстан, ;збекстан, Т;ркменстан
431.;аза;стан т;уелсіздік ал;ан жылы:
B) 16.12.1991 ж.
432.;аза;станны; Б;;-на м;ше бол;ан уа;ыты:
A) 02.03.1992 ж.
433.;аза;станны; к;лемі:
C) 2724 мы; км;
434.;аза;станны; ;ытаймен шекарасыны; ;зынды;ы (км) :
C) 1460
435.Батыста ;аза;стан шекарасы ;тетін жер:
B) Жалпы Сырт
436.Солт;стікте ;аза;стан шекарасы ;тетін жер:
A) Батыс Сібір жазы;ы
437.;аза;станны; е; биік жері:
C) Хан Т;;ірі
438.Д;ниеж;зілік м;хит де;гейінен т;мен орналас;ан ;аза;станны; жері:
C) Каспий ма;ы ойпаты
439.;атты жа;бырлар мен м;зды;тарды; ;серінен болатын апат:
B) Сел
440.;стірт ;ыратыны; биік е; жері:
B) М;збел
441.Еділ ;зені мен Орал тауларыны; аралы;ында орналас;ан ;ырат:
E) Жалпы Сырт
442.;ытайда;ы Ебін;р к;ліні; ойысы мен Алак;л ;азанш;;;ырын ;осатын таулы ;лке:
A) Жо;;ар Алатауы
443.К;нгей ж;не Іле Алатауларыны; батысында орналас;ан Тянь-Шаньны; б;лігі:
B) ;ыр;ыз Алатауы
444.;аза;станны; е; биік жері:
C) Хан Т;;ірі
445.Д;ниеж;зілік м;хит де;гейінен т;мен орналас;ан ;аза;станны; жері:
C) Каспий ма;ы ойпаты
446.;атты жа;бырлар мен м;зды;тарды; ;серінен болатын апат:
B) Сел
447.;стірт ;ыратыны; биік е; жері:
B) М;збел
448.Еділ ;зені мен Орал тауларыны; аралы;ында орналас;ан ;ырат:
E) Жалпы Сырт
449.;ытайда;ы Ебін;р к;ліні; ойысы мен Алак;л ;азанш;;;ырын ;осатын таулы ;лке:
A) Жо;;ар Алатауы
450.К;нгей ж;не Іле Алатауларыны; батысында орналас;ан Тянь-Шаньны; б;лігі:
B) ;ыр;ыз Алатауы
451.;аза;станны; негізгі к;мір базасы:
C) ;ара;анды
452.;аза;станда;ы темір рудаларыны; негізгі кен орындары:
E) Соколов-Сарыбай, Лисаков
453.;аза;станда;ы мысты; ірі кен орындары:
C) ;о;ырат, Бозшак;л
454.;аратауда;ы полиметалл рудаларыны; кен орындары:
A) Мыр;алымсай, Ащысай
455.Те;із к;лінде орналас;ан ;оры;:
E) ;ор;алжын
456.Т;мен т;скен ойыстар мен жары;тарда пайда бол;ан к;лдер:
D) Тектоникалы;
457.Те;із суын т;щыландыратын ;уатты ;ондыр;ы орнатыл;ан ;ала:
B) А;тау
458.Каспий ма;ы ойпаты осы айма;ты; ;;рамына енеді:
D)Шы;ыс Еуропа жазы;ы
459.Каспий ма;ы ойпатыны; негізгі байлы;ы:
C)М;най, газ
460.Сарыар;а мен М;;алжар аралы;ында орналас;ан:
C)Тор;ай ;стірті
461.Бетпа;даланы; е; биік жері:
B)Желтау
462.Т;ран жазы;ыны; климаты:
D);;р;а; континентті
463.Есіл-Ертіс даласыны; е; ;лкен к;лі:
A)Ша;алалыте;із
464.Солт;стік ;аза; жазы;ыны; ;зендері мен к;лдерінде Солт;стік Америкадан ;келініп, жерсіндірілген жануар:
D)Ондатр
465.Сарыар;ада негізгі граниттен т;ратын меридиан ба;ытында;ы ірі антиклинальды; ;алды;ы:
D);лытау
466.Алтай тауларыны; тектоникалы; ;азанш;;;ырда орналас;ан к;лі:
A)Мар;ак;л
467.Сауыр-Тарба;атайды; негізгі ;;рылымы ;алыптас;ан кезе;:
B)Герцин
468.Іле Алатауыны; ;айта к;теріліп, ;атпарлы-жа;парлы болып ;алыптас;ан кезе;і:
E)Альпі
469.Е;бекке жарамды халы;.
E) Е;бек ресурстары
470.;ала р;ліні; басымдылы;ы мен ;ала хал;ы саныны; артуы:
B) Урбандалу
471.Ірі ;алаларды; ма;ында шо;ырлан;ан ша;ын ж;не орташа ;алалар:
B) Агломерация
472.Халы;ты; к;шіп-;онуы:
A) Миграция
473.1 000 адам;а ша;;анда;ы 1 жыл ішінде ту;ан балаларды; саны:
B) Туу
474.Халы;ты; к;п б;лігіні; шы;;ан елінен тыс жерде ;оныстануы:
B) Диаспора
475.1 000 адам;а ша;;анда;ы 1 жыл ішіндегі ;лген адамдар саны:
B) ;лім-жітім
476.;аза;станны; ;ара металлургия орталы;ы:
B) Теміртау
477.;аза;станда ферро;орытпа шы;аратын зауыттар:
A) А;су,А;т;бе
478.;аза;станны; т;сті металлургия орталы;тары:
D) Бал;аш,Жез;аз;ан
479.Алюминий зауыты бар ;ала:
B) Павлодар
480.;аза;станда;ы т;сті металлургияны; дами баста;ан уа;ыты:
B) 1717 ж
481.;аза;станда;ы т;сті металлургияны; е; бірінші ірі к;сіпорындары орналас;ан ;ала:
E) Риддер
482.Соколов-Сарыбай кен орнын аш;ан:
B) М.Сургутанов
483.Энергияны к;п ;ажет ететін металдар:
B) Титан,алюминий
484.;аза;станда ;ара металлургия негізі ;алан;ан жыл:
A) 1938
485.;аратау жотасында мына кендер к;п орналас;ан:
D) Фосфорит, полиметалл
486.Минерал ты;айт;ыштарын шы;аратын ірі комбинаты бар ;ала:
B) А;т;бе
487.Химиялы; жолмен алынатын синтетикалы; материал:
C) Полимерлер
488.;алды;сыз ж;мыс істейтін ;нерк;сіп саласы:
C) Химия
489.Пластмасса шы;аратын зауыт салын;ан ;ала:
B) А;тау
490.Фармацевтика препараттарын шы;аратын к;сіпорын орналас;ан ;ала:
A) Шымкент
491.Минерал ты;айт;ыштарын шы;аратын ірі комбинаты бар ;ала:
B) А;т;бе
492.Химиялы; жолмен алынатын синтетикалы; материал:
C) Полимерлер
493.;алды;сыз ж;мыс істейтін ;нерк;сіп саласы:
C) Химия
494.Пластмасса шы;аратын зауыт салын;ан ;ала:
B) А;тау
495.Фармацевтика препараттарын шы;аратын к;сіпорын орналас;ан ;ала:
A) Шымкент
496.Шы;ыс ;аза;станда ;сірілетін техникалы; да;ылдар:
C) К;нба;ыс
497.Марал шаруашылы;ымен айналысатын айма;:
C) Шы;ыс ;аза;стан
498.Ауыл шаруашылы; ;ндірісіндегі ;сімдік шаруашылы;ыны; ;лесі (%) :
B) 56,9
499.Жыл;ыны; адай т;;ымы тара;ан облыс:
D) Атырау
500.Орынбор-Ташкент темір жолы салын;ан жылдар:
D) 1905-1907
501.Солт;стіктен о;т;стікке ;арай ;тетін транс;аза;стан магистралі:
D) Петропавл-Шу
502.“Шы;ыс ше;бері” автомобиль жолдары . орталы;тарын байланыстырады:
E) Кенді Алтайды;

Читайте также: Прием алюминия в казахстане

Не забывайте что шпаргалка не показывает ваши знания, а лишь говорит о его отсутствии!
С уважением центр тестирования Тестент!

 • Свежие записи
  • Укладываем художественный паркет самостоятельно
  • Как лучше всего защитить стены из газоблока от разрушения в первую зиму после строительства дома
  • Арболит, он же — опилкобетон
  • Особенности звукоизоляции помещений
  • Глина с опилками – самый лучший и дешевый способ утепления бетонных стен дома
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  Все про металл © 2023
  Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер